KONKURS

REGULAMIN KONKURSU „UNDERWÄÄR x DOTS” przeprowadzany za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook w terminie 24.10.2017-29.10.2017

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej w formie konkursu pod nazwą „UNDERWÄÄR x DOTS”, w dalszej części Regulaminu zwanej Konkursem, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego. 

2. Organizatorem Konkursu jest firma UNDERWAAR - Filip Gaska z siedzibą w Warszawie przy ul. Brackiej 11/13/73, NIP 5361819942, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Konkurs jest prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem sieci Internet. 

4. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia, a zakończy się w dniu 29.10.2017 o godz. 23:59:59. We wskazanym okresie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród oraz procedury reklamacyjnej. 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Konkursu, określone niniejszym Regulaminem. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które w czasie trwania konkursu spełnią wymogi opisane w § 3 niniejszego regulaminu. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

§ 3. ZASADY KONKURSU 

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w trakcie trwania Konkursu, łącznie: a) polubić stronę marki UNDERWÄÄR na portalu społecznościowym Facebook; b) polubić stronę sklepu DOTS na portalu społecznościowym Facebook; c) dodać stosowny komentarz, wymagany w poleceniu konkursowym 

§ 4. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNAWANIA 

1. Nagrodami w Konkursie są 2 pary skarpet UNDERWÄÄR, po 1 parze dla każdej z 2 wygranych osób. 

2. Zwycięzcy Konkursu ("Laureaci") wybrani zostaną przez organizatora spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymagania opisane w § 3 niniejszego regulaminu. 

3. Jeden Uczestnik nie może zostać zwycięzcą więcej niż jednej nagrody w Konkursie. 

4. Laureaci zostaną poinformowani o fakcie wygranej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu za pośrednictwem wiadomości na portalu społecznościowym Facebook. 

5. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne. 

§ 5. TERMIN I SPOSÓB PRZEKAZANIA NAGRÓD 

1. Nagroda zostanie przesłana Laureatowi najpóźniej do dnia 30.11.2017 roku za pośrednictwem operatora pocztowego. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Organizator. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

1. Organizator sprawuje nadzór nad przebiegiem Konkursu oraz nad działaniami Uczestników, podejmowanymi w ramach Konkursu. 

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników warunków i zasad określonych w Regulaminie. 

3. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu z powodu naruszenia zasad określonych w Regulaminie, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora. 

4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność względem Organizatora, za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem sprzecznym z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi, powstałą z winy Laureata, w tym poprzez błędne podanie przez Laureata danych niezbędnych do przekazania nagrody. 

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane Organizatorowi w czasie trwania konkursu lub najpóźniej do 14 dni po jego zakończeniu. Decyduje data wpływu do Organizatora. Reklamacje dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

2. Pisemną reklamację należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora z dopiskiem "Reklamacja Konkursowa 10/17”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, adres profilu na portalu społecznościowym Facebook, z którego brał udział w konkursie, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz powody złożenia reklamacji wraz z uzasadnieniem. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od ich wpływu. O wynikach postępowania reklamacyjnego Organizator niezwłocznie powiadamia osobę, która wniosła reklamację. Odpowiedzi na reklamacje zostaną wysłane drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Konkursu w treści reklamacji. 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, w tym w celach związanych z rejestracją Zgłoszeń, realizacją nagród, ogłoszeniem wyników Konkursu, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i wydania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacja o zmianie Regulaminu będzie dostępna na stronie underwaar.com/strona/konkurs 

3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu prowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych. 

4. Niniejszy Konkurs, którego warunki zostały określone przez Organizatora powyżej nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 4 z 2004 r., poz. 27 – t.j. z późn. zm.). 

5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w materiałach reklamowych może odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.